Kierunek Neurobiologia UJ

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHK DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W 2020/2021

06.10.2020

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK”, dotyczy:

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Z wyjątkiem osób, które odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

 

 

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 14 października 2020 roku.

 

1.      Student i doktorant realizujący szkolenie w języku polskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie, w następujących terminach:

  1. od 20 października do 9 listopada 2020 roku

a)      Studenci (m. in.):

    • Wydziału Biologii

 

Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole doktorskiej, którzy zostali wpisani do systemu do 14 października 2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

 

Jeżeli wpis nastąpił po 14 października oraz w innych indywidualnych przypadkach (np. równoległe studiowanie na 1 roku na 2 kierunkach) pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań.