Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Kurs ogólnouczelniany - Neurobiologia I stopnia (dot. osób przyjętych na studia I stopnia od 2012/2013)

Studenci III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/18 mają obowiązek zarejestrować się na kurs z katalogu biologii „Metodologia nauk przyrodniczych – Filozofia przyrody”, kod: WBNZ-853 (dot. studentów, którzy nie zaliczyli, w trakcie dwóch pierwszych lat studiów I stopnia, ww. kursu). Przedmiot odbywa się w semestrze letnim obecnego roku akademickiego i składa się z 30 godzin wykładów oraz 30 godzin konwersatorium. Zrealizowanie ww. kursu w 2017/18, wraz z dopełnieniem pozostałych formalności związanych z ukończeniem studiów I stopnia, pozwoli studentom III roku przystąpić do obron prac dyplomowych w terminie.

Wszystkie grupy z zajęć z konwersatorium są dla Państwa dostępne!

 


Kategorie: Studia I stopnia