Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

Wydział Biologii UJ

Nazwa procedury:

Zasady dyplomowania obowiązujące na studiach I i II stopnia na Wydziale Biologii

Podstawa prawna

 • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Określenia użyte w procedurze:

 1. APD – Archiwum Prac Dyplomowych: www.apd.uj.edu.pl
 2. Sekretariat – sekretariat lub dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny za obsługę administracyjną kierunku
 3. Rada Instytutu - Rada Instytutu, w którym wykonywana jest praca dyplomowa
 4. Jednostka prowadząca kierunek:
  1. biologia  - Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,
  2. Ecology and Evolution, zarządzanie zasobami przyrody, Environmental Protection and Management - Instytut Nauk o Środowisku,
  3. neurobiologia - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych.

Wybór promotora pracy

 1. Student składa deklarację wyboru promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) w semestrze zimowym do 15 października, odpowiednio na III roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia.
 2. Opiekunem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy w jednostce prowadzącej kierunek.
 3. Opiekunem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale Biologii, a za zgodą Rady Wydziału także adiunkt lub starszy wykładowca, będący co najmniej 3 lata po doktoracie.
 4. W szczególnych sytuacjach Rada Wydziału, po wcześniejszej akceptacji prodziekana ds. studenckich może wyrazić zgodę na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem. W tym przypadku promotorem może być pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 5. Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna pracy dyplomowej. W sytuacji określonej w pkt. 4 nowym promotorem może być pracownik Wydziału Biologii spełniający warunki określone w pkt. 3.
 6. Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje opiekuna naukowego i zatrudnionego w Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku i Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych określa właściwe Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii.

Praca dyplomowa

 1. Tematyka pracy magisterskiej musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia na danym  kierunku studiów i zaakceptowana przez Radę Instytutu do dnia 30 listopada na I roku studiów.
 2. Tytuł pracy dyplomowej oraz recenzenci są zatwierdzani przez Radę Instytutu do dnia 31 marca na ostatnim roku studiów.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca.
 4. Student zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez promotora najpóźniej 16 września w ostatnim roku akademickim danego toku studiów.
 5. Tytuł pracy musi być zgodny z tytułem zatwierdzonym przez Radę Instytutu i wprowadzonym przez sekretariat do systemu APD.
 6. Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni licencjackiej na studiach I stopnia oraz pracowni specjalizacyjnej na ostatnim semestrze studiów II stopnia jest akceptacja pracy przez promotora w systemie APD.
 7. Szczegóły procedury antyplagiatowej określa odrębny Regulamin przyjęty przez Radę Wydziału Biologii w dniu 24 maja 2016 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
  3. uregulowanie swoich zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.)
  4. akceptacja pracy przez promotora w systemie APD najpóźniej do dnia 30 września danego roku akademickiego
  5. złożenie w sekretariacie przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu, jednak nie później niż 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów:
 • raportu podpisanego przez promotora, po pomyślnej weryfikacji, w OSA;
 • oświadczenia dotyczącego praw autorskich pobranego z systemu APD;
 • 4 fotografii w wymiarze 4,5 x 6,5cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpisy dyplomu w j. obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia);
 • wniosku o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym (opcjonalnie);
 • formularza Biura Karier UJ;
 • danych o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego.
 1. Promotor i recenzent powinni wgrać do systemu APD recenzje pracy dyplomowej co najmniiej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 2. Student ma możliwość zapoznania się z recenzjami w systemie APD.
 3. Opłatę za wydanie dyplomu student dokonuje przed egzaminem na indywidualny numer konta podany w Umowie o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów  wyższych w UJ.

Egzamin dyplomowy

 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi wyznaczony przez Radę Instytutu przewodniczący Komisji, promotor pracy oraz recenzent.
 2. W przypadku pracy wykonanej poza Wydziałem, przewodniczący i recenzent są pracownikami zatrudnionymi na Wydziale Biologii.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (nie dotyczy przypadku powtarzania roku).
 4. Egzamin ma formę ustną i jest z zakresu wiedzy objętej programem studiów. 

Opłata za wydanie dyplomu:

Studenci zgłaszają się do sekretariatu ds. studenckich po dane do wpłaty za dyplom. Koszt dyplomu to:

 • 60,00 PLN – dyplom w języku polskim (oryginał dyplomu, 2 odpisy, suplement);
 • 100,00 PLN – dyplom w języku polskim wraz z 1 odpisem dyplomu w języku obcym (oryginał dyplomu, 2 odpisy, 1 odpis dyplomu w języku obcym, suplement w języku polskim i angielskim);
 • 40,00 PLN – 1 odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z poniższych języków: angielski,  niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.

Odpis dyplomu w języku obcym oraz suplement w języku angielskim wydawane są WYŁĄCZNIE na pisemny wniosek studenta.

 Legitymacja studencka

§2 ust. 3 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UJ: „Student otrzymuje legitymację studencką. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów”. 


Kategorie: Komunikaty ogólne