Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Zasady dyplomowania

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Nazwa procedury:

Zasady dyplomowania obowiązujące dla kierunków: biologia, biologia i geografia, biologia i geologia spec. ochrona przyrody, neurobiologia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody.

Podstawa prawna

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Określenia użyte w procedurze:

 1. APD – Archiwum Prac Dyplomowych: www.apd.uj.edu.pl
 2. Sekretariat – sekretariat lub dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny za obsługę administracyjną kierunku
 3. Rada Instytutu - Rada Instytutu, w którym wykonywana jest praca dyplomowa
 4. Jednostka prowadząca kierunek:
  1. biologia  - Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii,
  2. biologia i geografia - Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
  3. biologia i geologia - Instytut Botaniki, Instytut Nauk Geologicznych,
  4. ecology and evolution - Instytut Nauk o Środowisku,
  5. neurobiologia - Instytut Zoologii,
  6. zarządzanie zasobami przyrody - Instytut Nauk o Środowisku.

Wybór opiekuna

 1. Student składa deklarację wyboru opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej wraz z deklaracją przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym odpowiednio na III roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia.
 2. Opiekunem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy w jednostce prowadzącej kierunek, a za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach WBiNoZ.
 3. Opiekunem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony na WBiNoZ, a za zgodą Rady Wydziału także adiunkt lub starszy wykładowca, będący co najmniej 3 lata po doktoracie.
 4. W szczególnych sytuacjach Rada Wydziału, po wcześniejszej akceptacji prodziekana ds. studenckich   może wyrazić zgodę na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem. W tym przypadku opiekunem może być pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 5. Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna pracy dyplomowej. W sytuacji określonej w pkt. 4 nowym opiekunem może być pracownik WBiNoZ spełniający warunki określone w pkt. 3.
 6. Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje opiekuna naukowego i zatrudnionego w Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku i Instytucie Zoologii określa właściwe Zarządzenie Dziekana WBiNoZ.

Praca dyplomowa

 1. Tematyka pracy magisterskiej musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia na danym  kierunku studiów i zaakceptowana przez Radę Instytutu do dnia 30 listopada na I roku studiów.
 2. Tytuł pracy dyplomowej (magisterskiej i licencjackiej) oraz recenzenci są zatwierdzani przez Radę Instytutu do dnia 31 marca na ostatnim roku studiów.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca.
 4. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy najpóźniej 16 września w ostatnim roku akademickim danego toku studiów.
 5. Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni licencjackiej na studiach I stopnia oraz pracowni specjalizacyjnej na ostatnim semestrze studiów II stopnia jest złożenie w sekretariacie ostatecznej i zaakceptowanej przez opiekuna w systemie APD pracy dyplomowej.
 6. Akceptacja pracy dyplomowej przez opiekuna następuje po pomyślnej weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA).
 7. Szczegóły procedury antyplagiatowej określa odrębny Regulamin przyjęty przez Radę WBiNoZ w dniu 24 maja 2016 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
  3. uregulowanie swoich zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.)
  4. złożenie w sekretariacie przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu, jednak nie później niż 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów:
 • zaakceptowanej przez opiekuna pracy dyplomowej, wydrukowanej z systemu APD z sumami kontrolnymi w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla sekretariatu (praca zostanie zwrócona przy odbiorze dyplomu), opiekuna pracy dyplomowej oraz recenzenta.  Opiekun i recenzent może wyrazić zgodę na recenzowanie pracy w wersji elektronicznej. Tytuł pracy musi być zgodny z tytułem zatwierdzonym przez Radę Instytutu i wprowadzonym przez sekretariat do systemu APD;
 • podpisanego przez promotora raportu OSA;
 • oświadczenia dotyczącego praw autorskich pobranego z systemu APD;
 • 4 fotografii w wymiarze 4,5 x 6,5cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpisy dyplomu w j. obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia);
 • wniosku o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym (opcjonalnie);
 • formularza Biura Karier UJ;
 • informacji o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego.
 1. Recenzje pracy dyplomowej, zgodne ze wzorem obowiązującym na danym kierunku, opiekun i recenzent powinien wgrać do systemu APD co najmniej 3 dni robocze przed terminem egzaminu.
 2. Student ma możliwość zapoznania się z recenzjami w systemie APD.
 3. Opłatę za wydanie dyplomu student dokonuje przed egzaminem na indywidualny numer konta podany w Umowie o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów  wyższych w UJ.

Egzamin dyplomowy

 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi wyznaczony przez Radę Instytutu przewodniczący Komisji, opiekun pracy oraz recenzent.
 2. W przypadku pracy wykonanej poza Wydziałem, przewodniczący i recenzent są pracownikami zatrudnionymi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (nie dotyczy przypadku powtarzania roku).
 4. Egzamin ma formę ustną, obejmuje zagadnienia dotyczące wykonanej pracy dyplomowej oraz zakresu wiedzy objętej programem studiów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 maja 2011 nastąpiła zmiana w sposobie drukowania prac dyplomowych! Zmianie ulega także dokumentacja składana wraz z pracą dyplomową w sekretariacie. Informacje znajdują się pod adresem: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39.

Opłata za wydanie dyplomu:

Studenci zgłaszają się do sekretariatu ds. studenckich po dane do wpłaty za dyplom. Koszt dyplomu to:

 • 60,00 PLN – dyplom w języku polskim (oryginał dyplomu, 2 odpisy, suplement);
 • 100,00 PLN – dyplom w języku polskim wraz z 1 odpisem dyplomu w języku obcym (oryginał dyplomu, 2 odpisy, 1 odpis dyplomu w języku obcym, suplement w języku polskim i angielskim);
 • 40,00 PLN – 1 odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z poniższych języków: angielski,  niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.

Odpis dyplomu w języku obcym oraz suplement w języku angielskim wydawane są WYŁĄCZNIE na pisemny wniosek studenta.

Archiwizacja pracy dyplomowej w APD:

Student archiwizuje pracę w systemie APD, a następnie drukuje ją z ww. systemu (http://www.apd.uj.edu.pl). Instrukcja dotycząca elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych znajduje się pod: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39 Aby Państwo mogli wgrać pracę do systemu APD, pracownik sekretariatu musi wprowadzić jej ostateczny tytuł do systemu USOS oraz dane promotora. W związku z tym, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z sekretariatem ds. studenckich w celu sprawdzenia poprawności tytułu pracy dyplomowej.

 

Studenci III roku I stopnia oraz II roku II stopnia zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do końca września danego roku akademickiego. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (zgodnie z §18, ust. 1 i 3 Regulaminu studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

 Legitymacja studencka

§2 ust. 3 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UJ: „Student otrzymuje legitymację studencką. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów”. 


Kategorie: Komunikaty ogólne