Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

II rok I stopnia: Praktyka studencka - dane do przygotowania dokumentacji

II rok I stopnia: studencka praktyka zawodowa

Studenci II roku studiów I stopnia zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu ds. studenckich na kierunku: neurobiologia danych dotyczących obowiązkowej praktyki zawodowej:

  1. NAZWA INSTYTUCJI, w której odbędzie się praktyka ORAZ JEJ DOKŁADNY ADRES (WRAZ Z KODEM POCZTOWYM);
  2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ POROZUMIENIE ZE STRONY ZAKŁADU PRACY (np. dyrektor);
  3. TERMIN ODBYWANIA PRAKTYKI (MUSI BYĆ 15 DNI ROBOCZYCH);
  4. IMIĘ I NAZWISKO BEZPOŚREDNIEGO OPIEKUNA PRAKTYKI.

​Powyższe dane są niezbędne do przygotowania POROZUMIENIA O ORGANIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH. Porozumienie – w 2 egzemplarz – musi zostać podpisane przez Panią Prodziekan dr hab. Annę Pecio oraz osobę wskazaną ze strony zakładu pracy (np. dyrektor). Jeden egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu ds. studenckich (po podpisaniu przez obie strony), a drugi pozostawia się w zakładzie pracy, najpóżniej, w pierwszym dniu praktyki.

Oprócz porozumienia, każdy student udający się na praktykę powinien wylegitymować się ZAŚWIADCZENIEM O POSIADANIU UBEZPIECZENIA NNW. Wspomniane zaświadczenie (w 2 egzemplarzach – jeden dla zakładu pracy, drugi dla sekretariatu ds. studenckich), można wykupić w biurze Zarządu Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pokój 23, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00).

Termin składania danych: do 28 kwietnia br.

O możliwości odbioru dokumentów, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym ogłoszeniem w II połowie maja br.


Kategorie: Studia I stopnia