Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

II rok I stopnia: studencka praktyka zawodowa

Studenci II roku studiów I stopnia proszeni są o dostarczenie do sekretariatu ds. studenckich na kierunku: neurobiologia danych dotyczących obowiązkowej praktyki zawodowej (Praktyka studencka - formularz zgłoszenia danych):

  1. NAZWA INSTYTUCJI, w której odbędzie się praktyka ORAZ JEJ DOKŁADNY ADRES (WRAZ Z KODEM POCZTOWYM);
  2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ POROZUMIENIE ZE STRONY ZAKŁADU PRACY (np. dyrektor);
  3. TERMIN ODBYWANIA PRAKTYKI (MUSI BYĆ 15 DNI ROBOCZYCH, tj. 120 godzin łącznie);
  4. IMIĘ I NAZWISKO BEZPOŚREDNIEGO OPIEKUNA PRAKTYKI.

​Powyższe dane są niezbędne do przygotowania POROZUMIENIA O ORGANIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH. Porozumienie – w 2 egzemplarz – musi zostać podpisane przez Panią Prodziekan dr hab. Annę Pecio oraz osobę wskazaną ze strony zakładu pracy (np. dyrektor). Jeden egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu ds. studenckich (po podpisaniu przez obie strony), a drugi pozostawia się w zakładzie pracy.

Oprócz porozumienia, każdy student udający się na praktykę powinien wylegitymować się ZAŚWIADCZENIEM O POSIADANIU UBEZPIECZENIA NNW. Wspomniane zaświadczenie (w 2 egzemplarzach – jeden dla zakładu pracy, drugi dla sekretariatu ds. studenckich), należy odebrać w Samorządzie Studentów UJ.

Termin przekazywania powyższych danych upływa z dniem 15 kwietnia br.

Wykaz wybranych instytucji, w których studenci neurobiologii odbywali paktyki zawodowe:

  • Instytut Farmakologii PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Kategorie: Studia I stopnia