Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

OFERTA ZATRUDNIENIA DLA MŁODEGO NAUKOWCA - STUDENTA

Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach stypendium naukowego przy realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 11 „Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe”.

 

INSTYTUCJA: Instytut Farmakologii PAN, Zakład Farmakologii, Zespół II

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  25.10.2018 r.

 

Kandydat na stanowisko student-stypendysta w Zakładzie Farmakologii IF PAN powinien spełniać następujące warunki:

 1. Być studentem co najmniej 4 roku studiów (w momencie zatrudnienia) lub studentem II stopnia na kierunku biologicznym lub pokrewnym;
 2. Posiadać podstawową znajomość programów statystycznych;
 3. Posiadać wiedzę z zakresu obliczeń chemicznych;
 4. Posiadać umiejętność pracy laboratoryjnej m.in. w zakresie przygotowywania roztworów i ich rozcieńczeń;
 5. Znać j. angielski w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej;
 6. Posiadać umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z zatrudnienia w projekcie z zajęciami na uczelni. (WYMAGANY CZAS PRACY W RAMACH PROJEKTU 3 DNI W TYGODNIU -  DOSTOSOWANE DO PLANU ZAJĘĆ NA UCZELNI)

Dodatkowym atutem będzie zaświadczenie o odbyciu  szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz.628). Szkolenie to jest warunkiem niezbędnym uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur w doświadczeniu na zwierzętach. W przypadku braku uczestnictwa w takim szkoleniu student będzie zobligowany do odbycia go.

 

Opis zadań: Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań zawartych

w projekcie, dotyczącym badania własności farmakologicznych i neurotoksyczności nowych związków halucynogennych stosowanych rekreacyjnie (podobnych w działaniu do LSD). Student będzie uczestniczył w badaniu poziomu neuroprzekaźników w mózgu metodą mikrodializy u swobodnie poruszających się zwierząt, brał udział w operacjach stereotaktycznych na mózgu oraz w testach behawioralnych. Do jego zadań będzie należała również praca laboratoryjna (m.in. przygotowywanie odczynników chemicznych i substancji do doświadczeń oraz podawanie związków w formie iniekcji zwierzętom). Udział w prowadzonym projekcie badawczym studenta stypendysty umożliwia zdobywanie doświadczenia naukowego w laboratorium biochemicznym, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz daje szansę współautorstwa w publikacjach naukowych. Ponadto, możliwe jest wykonanie pracy magisterskiej związanej z tematyką projektu. Zdobyte doświadczenie i wspomniana aktywność naukowa może być przydatna w dalszej karierze naukowej.

 

Warunki zatrudnienia: Stypendium, 1500 PLN netto/ miesiąc, przez około18 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys naukowy (wykształcenie, staże naukowe, stypendia, doświadczenia naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach,  projektach badawczych oraz inne osiągnięcia, w szczególności autorstwo lub współautorstwo w pracach naukowych, autorstwo/ współautorstwo artykułów popularnonaukowych lub doniesień konferencyjnych);
 2. Opinia promotora lub opiekuna naukowego (akceptowana będzie również opinia dotycząca pracy licencjackiej);
 3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status studenta (kierunek i rok / stopień studiów) oraz kserokopie dyplomu (w przypadku studenta studiów II stopnia);
 4. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych;
 5. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych (jeśli posiada).

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa  z  dniem  25.10.2018 r.  – godzina 12:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   31.10.2018 r.

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na podany adres email:

 katkam@if-pan.krakow.pl (Dr inż. Katarzyna Kamińska) z tytułem „Rekrutacja, student, OPUS11” .

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów!

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).


Kategorie: Studia II stopnia