Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia na przedmioty obowiązkowe, poprzez USOSweb, z semestru zimowego oraz kursy całoroczne odbędzie się w terminie: 23 września - 04 października br.

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia znajdują się w zakładkach: Studia I stopnia oraz Studia II stopnia (na stronie www neurobiologii). Proszę o rejestrowanie się na przedmioty obowiązkowe zgodnie z wykazami.

W ramach kursów fakultatywnych studenci studiów I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Studenci studiów II stopnia także mogą wybierać kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku oraz potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyką pracy magisterskiej.

Studenci I oraz II stopnia mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia (koordynatora) oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Chemii i Collegium Medicum (w wyjątkowych sytuacjach). W przypadku chęci wyboru kursów spoza wydziału Biologia, do podania o możliwość realizacji takiego kursu należy dołączyć jego sylabus z opisem treści. Ponadto, w podaniu, w miejscu na uzasadnienie swojego wyboru należy wskazać treści kursu, które zadecydowały o chęci w jego uczestnictwie.  

Studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla studentów I stopnia, pod warunkiem, że wcześniej nie zrealizowali tych kursów na studiach I stopnia, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. 

Wychowanie fizyczne (dot. studentów I roku studiów I stopnia):

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ informuje, że w roku akademickim 2019/2020 zostaną zmienione zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego. Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków. Każdy student będzie mógł wybrać preferowany rodzaj aktywności ruchowej:

- wychowanie fizyczne ogólne,

- zespołowe gry sportowe,

- fitness,

- zdrowy kręgosłup,

- zajęcia na pływalni,

- zajęcia korekcyjne (skierowanie od lekarza),

oraz dla wybitnie sprawnych sekcje sportowe  w różnych dyscyplinach (o przyjęciu decyduje trener).  

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną zamieszczone na stronie SWFiS UJ https://swfis.uj.edu.pl/.

 

Język angielski (dot. studentów II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia):

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2019/2020 (więcej informacji na stronie JCJ UJ).
 
Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia


• I TURA  -  25.09.2019 godz. 8.00 – 02.10.2019 godz. 23.59
tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 
• II TURA - 07.10.2019 godz. 8.00 – 13.10.2019 godz. 23.59
tura bez dedykacji. 

 

UWAGA!!! Studenci studiów I roku i II roku studiów II stopnia, w roku akademickim 2019/20, będą odbywać współnie zajęcia z kursów "Ewolucja układu nerwowego" oraz "Komórki glejowe - fizjologia i patologia", które poprowadzi dr Zbigniew Sołtys. W związku z powyższym, proszę, aby studenci I roku studiów II stopnia nie zapomnieli dokonać rejestracji, poprzez system, na ww. kursy dr. Sołtysa.

 

Przedmioty obowiązkowe na neurobiologii o kodzie WBNZ (wpis w Sekretariacie ds. studenckich kierunku neurobiologia):

 • Matematyka (WBNZ-722; terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok I stopnia; ze względu na jedną grupę ćwiczeniową przeznaczoną dla studentów neurobiologii - wpis "odgórny" studentów przez Sekretariat ds. studenckich);
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych (WBNZ-372; terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok I stopnia);
 • Chemia organiczna (WBNZ-940; terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, II rok I stopnia);
 • Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych (WBNZ-896; terminy wg harmonogramu zamieszczonego na stronie www neurobiologii, I rok II stopnia)

 

Niestety, studenci kierunku neurobiologia nie otrzymają uprawnień do rejestracji na wybrane kursy z katalogu kierunku biologia poprzez system USOSweb. W przypadku chęci uczestnictwa w wybranych kursach z katalogu biologia, uprzejmie proszę o przekazanie informacji do Sekretariatu ds. studenckich na kierunku neurobiologia.

 

Kursy fakultatywne z katalogu Biologia

 1. dla studentów I roku studiów I stopnia:  "Podstawy bioinformatyki" (WBNZ-936, sem. zimowy), typ zajęć: pracownia komputerowa - 45h, terminy: grupa nr 1 (dostępne są 3 miejsca) - środa, godz. 09:30-12:15, Gronostajowa 7, s.2.0.4 oraz grupa nr 2 (dostępne są, także, 3 miejsca) - czwartek, godz. 08:15-11:00, Gronostajowa 7, s. 2.0.2;  "Podstawy mikroskopowania" (WBNZ-214), ćwiczenia - 15h, terminy: grupa nr 6 (limit: 18 osób) - semestr zimowy oraz grupa nr 2 (dostępnych będzie 7 miejsc) - semestr letni; "Praktyka badań naukowych" (WBNZ-730, sem. zimowy), wykład - 8h, konwersatorium - 2h, ćwiczenia - 20h, ćwiczenia - grupa nr 1 (dostępnych jest 12 miejsc); "Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań" (WBNZ-994), wykład - 15h i konwersatorium - 20h, konwersatorium - grupa nr 2 (limit miejsc: 20 osób); dodatkowo: "Antropologia ogólna" (WBNZ-926); "Biologia rozrodu ssaków" (WBNZ-373); "Toksykologia - wybrane zagadnienia" (WBNZ-959); "Metody prezentacji" (WBNZ-915);
 2. dla studentów II roku studiów I stopnia: "Metody prezentacji" (WBNZ-915);
 3. dla studentów II i III roku studiów I stopnia: "Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych" (WBNZ-467, sem. letni), wykład - 30h i ćwiczenia - 30h, ćwiczenia - grupa nr 2 (łącznie: dla 12 osób); "Endokrynologia ogólna" (WBNZ-739, sem. letni), wykład - 30h, kształcenie na odległość - 6h, ćwiczenia - 39h, ćwiczenia - grupa nr 7 (łącznie: dla 12 osób); dodatkowo: "Histologia" (WBNZ-942); "Genetyka człowieka" (WBNZ-137); "Białka adhezyjne - struktura i funkcja" (WBNZ-464); "Glikobiologia" (WBNZ-333); "Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne" (WBNZ-806);
 4. dla studentów III roku studiów I stopnia: "Analiza instrumentalna komórki" (WBNZ-495, sem. letni), ćwiczenia - 60h, grupa nr 2 (łącznie: 10 osób); "Fizjologiczne techniki badań" (WBNZ-907, sem. letni), ćwiczenia - 36h, dla studentów neurobiologii zostały zarezerwowane grupy nr 2 i 4 (rejestracja w lutym 2020); "Planowanie badań i analiza ich wyników" (WBNZ-672, sem. letni), wykład - 15h i ćwiczenia - 30h, ćwiczenia - grupa nr 1 (rejestracja w lutym 2020);

Przypominam, że studenci studiów I stopnia mają obowiązek, podczas trwania tych studiów, zrealizować kurs "Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody" (WBNZ-853, sem letni, wykład i konwersatorium - grupa nr 4). Kurs do zrealizowania na II, bądź III roku studiów I stopnia, wliczany w poczet "Modułu przedmiotów do wyboru". 

           5. dla studentów I i II roku studiów II stopnia: "Choroby o podłożu endokrynnym" (WBNZ-882); "Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia"           

           (WBNZ-678); "Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców" (WBNZ-486); "Bioetyka" (WBNZ-842); "Etologia" (WBNZ-829); "Evolutionary Aspects of Comparative

               Immunobiology" (WBNZ-487-E); "Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki" (WBNZ-885); "Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego

           ssaków" (WBNZ-803); "Ontogeneza człowieka" (WBNZ-208); "Podstawy biologii nowotworów" (WBNZ-954); "Regulowana śmierć komórki" (WBNZ-996);

           "Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration" (WBNZ-906); "Immunobiologia porównawcza" (WBNZ-973).

     

Kursy fakultatywne z katalogu Neurobiologia

 1. dla studentów I roku studiów I stopnia: "Bazy danych dla neurobiologów" (WBl-IZ-NE/085); "Chronobiologia" (WBl-IZ-NE/034);
 2. dla studentów II i III roku studiów I stopnia: "Bazy danych dla neurobiologów" (WBl-IZ-NE/085); "Chronobiologia" (WBl-IZ-NE/034); "Fizjologia szyszynki kręgowców" (WBl-IZ-NE/104);
 3. dla studentów III roku studiów I stopnia: "Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego" (WBl-IZ-NE/047; rejestracja w lutym 2020); "Licencjacki projekt badawczy" (WBl-IZ-NE/102; rejestracja w lutym 2020);
 4. dla studentów I roku studiów II stopnia: "Neurofizjologia eksperymentalna" (WBl-IZ-NE/049); "Current advances in neuroscience: (WBl-IZ-NE/101; KURS CAŁOROCZNY; terminy zajęć: semestr zimowy - środa, godz. 10:30-12:00 oraz semestr letni - wtorek, godz. 12:00-13:30); "Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego" (WBl-IZ-NE/047; rejestracja w lutym 2020) - kurs został przeniesiony na studia I stopnia, z możliwością jego realizacji przez studentów studiów II stopnia, którzy nie kończyli studiów I stopnia z kierunku neurobiologia na UJ;
 5. dla studentów I i II roku studiów II stopnia: "Computational neuroscience and neural network: (WBl-IZ-NE/089; e-learning); "Developmental biology and ageing" (WBl-IZ-NE/090; e-learning); "Experimental approaches in neuropathology" (WBl-IZ-NE/091; e-learning); "Asymetria mózgu i lateralizacja" (WBl-IZ-NE/074).

 


Kategorie: Komunikaty ogólne