Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Studia I stopnia - informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia na kierunku neurobiologia trwają 3 lata (6 semestrów). Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Sumaryczna liczba godzin ze wszystkich przedmiotów wynosi 1945, za które otrzymuje się 180 punktów transferowych (ECTS).  

Sylwetka absolwenta – licencjata

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Opanował język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych, oraz podjęcie różnego rodzaju studiów uzupełniających (II stopnia), w tym przede wszystkim na kierunku neurobiologia.

Grupy przedmiotów

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne
  Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe: 

 • Biologia komórki
 • Biochemia    
 • Biofizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Ewolucjonizm
 • Genetyka
 • Matematyka
 • Statystyka

Przedmioty kierunkowe:

 • Anatomia człowieka
 • Anatomia układu nerwowego
 • Chronobiologia
 • Genetyka molekularna
 • Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
 • Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
 • Neuroendokrynologia
 • Neuroetologia
 • Neurofarmakologia
 • Neurofizjologia komórkowa
 • Neurofizjologia systemów
 • Neuropsychologia pamięci i uczenia się (kurs nie odbywa się w r. akad 2011/2012)
 • Neuropsychologia poznawcza
 • Neurotoksykologia
 • Ogólna fizjologia zwierząt
 • Podstawy zoologii I (bezkręgowce)
 • Podstawy zoologii II (kręgowce)
 • Psychologia ewolucyjna
 • Rozwój układu nerwowego
 • Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
 • Techniki neuroanatomiczne
 • Wprowadzenie do neurobiologii
 • Wprowadzenie do psychofizjologii
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Proseminarium
 • Pracownia licencjacka

Moduł przedmiotów do wyboru:

 • obejmuje kursy wybierane przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym w wymiarze 18 ECTS w każdym roku akademickim (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w r. akad. 2012/13 i późniejszych).