Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Studia II stopnia - informacje ogólne

Absolwent studiów II stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związku pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w posługiwaniu się metodami i technikami umożliwiającymi zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii. Posiada umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien wykazywać inicjatywę twórczą oraz podejmować działania zmierzające do rozwiązania postawionych przed nim problemów. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich na różnych kierunkach. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają mu również podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. 

Studia II stopnia na kierunku neurobiologia trwają 2 lata (4 semestry). Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ze wszystkich przedmiotów wynosi 1245 godzin, za które otrzymuje się 84 punkty transferowe (ECTS).

Lista kursów na studiach II stopnia: 

 • Asymetria mózgu i lateralizacja
 • Eksperymentalna psychologia poznawcza
 • Język angielski (I rok)
 • Komórki glejowe - fizjologia i patologia
 • Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
 • Neurobiologia emocji
 • Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
 • Neurobiologia molekularna
 • Neurofizjologia eksperymentalna
 • Neuroimmunologia II
 • Neuroobrazowanie funkcji poznawczych
 • Neuropatologia i eksperymentalne modele chorób neurodegeneracyjnych
 • Pracownia inżynierii genetycznej
 • Wprowadzenie do neuroinformatyki
 • Seminarium magisterskie (I i II rok)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy przedsiębiorczości 
 • Pracownia specjalizacyjna (I rok)
 • Projekt badawczy (II rok)
 • Projektowanie i realizacja badań naukowych
 • Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej (8 ECTS)

Oprócz tego studenci są zobowiązami do zaliczenia przedmiotów swobodnego wyboru, za które otrzymują 36 ECTS.