Neurobiologia UJ

Uniwersytet Jagielloński

Studiowanie poza UJ - MOST i ERASMUS

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą ubiegać się:

- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

- studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna .

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

Odnośniki do strony Programu:  https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most .

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!

p. o. Uczelnianego Koordynatora Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim
Agnieszka Piziak

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, pok. 15
31-007 Kraków
tel. 12 663 39 82
mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Koordynator kierunkowy na Neurobiologii:
Dagmara Turchan
ul. Gronostajowa 9, pok. 1.01
tel. +48 12 664 50 05

 

 

 

ERASMUS

Koordynatorem programu ERASMUS w IZ UJ jest dr hab. Agnieszka Rak

 

Wymagane dokumenty

1. Wydrukowany, wypełniony kwestionariusz;

2. Aktualny życiorys (CV) oraz list motywacyjny;

3. Średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów potwierdzona przez sekretariat ds. studenckich (dotyczy studentów);

4 Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą nauczanie tego języka;

5. Opinia opiekuna naukowego zawierającą zgodę na wyjazd;

6. Deklaracja kandydata o zapewnieniu dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu za granicą (stypendia pokrywają jedynie część tych kosztów).

 

Informacje ogólne o całym projekcie można znaleźć na stronach:

- http://erasmus.org.pl
- http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

 

DO-0130/116/2013

 

                           Zarządzenie nr 116

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 15 listopada 2013 roku

          w  sprawie: realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim programu Erasmus+

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z rozpoczęciem od roku akademickiego 2014/2015 programu Erasmus+ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Program edukacyjny Erasmus+, zwany dalej programem, będzie realizowany w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 2

1.      Warunkiem udziału poszczególnych jednostek w programie jest podpisanie przez przedstawiciela prawnego uczelni lub przez upoważnione przez niego osoby stosownych umów międzyuczelnianych w języku angielskim.

2.      Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Umowy, o których mowa w § 2, mogą być podpisywane jedynie przez dziekanów lub prodziekanów działających z upoważnienia Rektora na podstawie odpowiednich pełnomocnictw do samodzielnego dokonywania, w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie działalności wydziałów,  a w szczególności zawierania umów.

 

§ 4

1.      Dziekani podpisujący umowy, o których mowa w § 2, zobowiązani są do końca lutego przekazać Prorektorowi ds. dydaktyki szczegółową informację dotyczącą planowanych kursów obcojęzycznych w kolejnym roku akademickim.

2.      Wydziały są zobowiązane do ogłoszenia na swoich stronach internetowych, najpóźniej do końca maja, listy kursów w językach obcych, z których będą mogli korzystać studenci zagraniczni programu Erasmus+  w kolejnym roku akademickim.

 

 

§ 5

1.      Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przesyłają do uczelni partnerskich umowy, uzupełnione i podpisane zgodnie z § 3.

2.      Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi programu Erasmus przekazują jeden egzemplarz podpisanej dwustronnie umowy do Działu Współpracy Międzynarodowej, w celu rejestracji.

3.      Kopie umów przechowuje wydziałowy/instytutowy koordynator programu Erasmus.

 

§ 6

1.      Obsługą studentów w programie Erasmus+ zajmuje się Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych.

2.      Obsługą kadry akademickiej i administracyjnej w programie Erasmus+ zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Rektora UJ

 

Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.

Kliknij, aby rozpocząć edycję treści.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum rutrum sem fermentum tincidunt. Etiam ut luctus libero. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus interdum elementum ullamcorper. Quisque facilisis euismod pulvinar. Etiam varius ligula nec dui mollis adipiscing. Ut ut orci ac enim condimentum adipiscing. Praesent et urna mauris, ut malesuada massa. Ut scelerisque, nulla id scelerisque pharetra, nulla nunc porttitor lorem, at faucibus ante nulla at diam. Quisque ultricies elit et tellus dignissim non adipiscing leo suscipit. In dolor massa, feugiat ut scelerisque egestas, pretium vitae enim. Curabitur mauris nisl, aliquet eget venenatis a, cursus nec tortor. Quisque vitae tellus in felis placerat mattis. Aenean et lorem euismod purus blandit rhoncus id sed turpis.