Kierunek Neurobiologia UJ

Studia I stopnia - informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia na kierunku neurobiologia trwają 3 lata (6 semestrów). Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Sumaryczna liczba punktów transferowych (ECTS) ze wszystkich przedmiotów wynosi 180.  

Sylwetka absolwenta – licencjata

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Posiada znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych, a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych, oraz podjęcie różnego rodzaju studiów uzupełniających (II stopnia), w tym przede wszystkim na kierunku neurobiologia.

Grupy przedmiotów w programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2017/18*

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Absolwent na rynku pracy

Przedmioty podstawowe: 

 • Biologia komórki
 • Biochemia    
 • Biofizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Ewolucjonizm
 • Genetyka
 • Matematyka
 • Statystyka

Przedmioty kierunkowe:

 • Anatomia układu nerwowego
 • Genetyka molekularna
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
 • Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
 • Neurobiologia człowieka
 • Neurobiologia rozwoju
 • Neuroendokrynologia
 • Neuroetologia
 • Neurofarmakologia
 • Neurofizjologia komórkowa
 • Neurofizjologia systemów
 • Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
 • Neuropsychologia poznawcza
 • Neurotoksykologia
 • Ogólna fizjologia zwierząt
 • Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii
 • Podstawy zoologii I (bezkręgowce)
 • Podstawy zoologii II (kręgowce)
 • Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
 • Wprowadzenie do neurobiologii z elementami psychologii
 • Wprowadzenie do neuroobrazowania
 • Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii
 • Praktyka zawodowa
 • Proseminarium - najnowsze osiągnięcia w neurobiologii
 • Pracownia specjalizacyjna

Moduł przedmiotów swobodnego wyboru dla studiów I stopnia:

obejmuje kursy wybierane przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym w wymiarze, zależnie od roku studiów, od 16 do 20 punktów ECTS w roku akademickim, m. in.

 • Anatomia człowieka
 • Bazy danych dla neurobiologów
 • Chronobiologia
 • Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
 • Mechanizmy pamięci
 • Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
 • oraz kursy z katalogu kierunku Biologia lub oferowane przez inne wydziały UJ

* Studentów, którzy rozpoczęli studia wcześniej niż w roku akademickim 2017/18, może obowiązywać odmienny program studiów. Szczegółowych informacji udziela sekretariat kierunku.