Kierunek Neurobiologia UJ

Studia II stopnia - informacje ogólne

Absolwent studiów II stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związku pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w posługiwaniu się metodami i technikami umożliwiającymi zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii. Posiada umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien wykazywać inicjatywę twórczą oraz podejmować działania zmierzające do rozwiązania postawionych przed nim problemów. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich na różnych kierunkach. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają mu również podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. 

Studia II stopnia na kierunku neurobiologia trwają 2 lata (4 semestry). Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Sumaryczna liczba punktów transferowych (ECTS) ze wszystkich przedmiotów wynosi 120.

Lista przedmiotów na studiach II stopnia w programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2017/18*: 

 • Eksperymentalna psychologia poznawcza
 • Ewolucja układu nerwowego
 • Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
 • Język angielski (I rok)
 • Komórki glejowe - fizjologia i patologia
 • Neurobiologia emocji
 • Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
 • Neurobiologia molekularna
 • Neurobiologia motywacji
 • Neurobiology of food intake (kurs w jęz. angielskim)
 • Neurofizjologia eksperymentalna
 • Neurohormony - regulacja wewnątrz- i zewnątrzkomórkowa
 • ​Neuroimmunologia II
 • Neuroobrazowanie funkcji poznawczych
 • Projektowanie i realizacja badań naukowych
 • Structure and function of the cerebral cortex (kurs w jęz. angielskim)
 • Wprowadzenie do neuroinformatyki
 • Seminarium magisterskie (I i II rok)
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Pracownia specjalizacyjna (I i II rok)
 • Projekt badawczy (II rok)

Moduł przedmiotów swobodnego wyboru obejmuje poniższe kursy wybierane przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym w wymiarze, zależnie od roku studiów, od 18 do 20 punktów ECTS w roku akademickim, o ile nie były realizowane w trakcie studiów I stopnia:

 • Anatomia człowieka 
 • Asymetria mózgu i lateralizacja (wyłącznie dla II stopnia)
 • Bazy danych dla neurobiologów
 • Chronobiologia
 • Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
 • Mechanizmy pamięci
 • Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
 • Computational neuroscience and neural network (e-learning, wyłącznie dla II stopnia)
 • Developmental biology and ageing (e-learning, wyłącznie dla II stopnia)
 • Experimental approaches in neuropathology (e-learning, wyłącznie dla II stopnia)
 • oraz kursy z katalogu kierunku Biologia lub oferowane przez inne wydziały UJ

* Studentów, którzy rozpoczęli studia wcześniej niż w roku akademickim 2017/18, może obowiązywać odmienny program studiów. Szczegółowych informacji udziela sekretariat kierunku.