Kierunek Neurobiologia UJ

Studiowanie poza UJ - MOST i Erasmus

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Koordynator kierunkowy na Neurobiologii:

Dagmara Turchan

ul. Gronostajowa 9, pok. 1.01
tel. +48 12 664 50 05

 


ERASMUS+

Student starający się o wyjazd w ramach programu ERASMUS+ musi mieć zgodę kierownika danego kierunku na realizację kursów, które zostaną mu zaliczone po przyjeździe ze stypendium. Kopia LAS z podpisaną zgodą powinna zostać złożona w sekretariacie ds. studenckich danego kierunku.

Student wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS+ może złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich o udzielenie mu Indywidualnego Planu Studiów (uchwała Rady Wydziału BiNoZ z dnia 15.12.2015).

Student może realizować zajęcia w ramach tzw. projektu za który zostaną mu przyznane punkty ECTS. Zaliczenie może odbywać się na podstawie potwierdzenia wystawionego przez stronę przyjmującą lub na podstawie raportu złożonego do kierownika studiów danego kierunku.

Koordynatorzy:

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych: dr hab. Agnieszka Rak, email: agnieszka.rak@uj.edu.pl