Kierunek Neurobiologia UJ

Sukcesy studentów: grant PRELUDIUM 2016

Magdalena Walczak – studentka neurobiologii i magistrantka w Zakładzie Neurofizjologii i Chronobiologii otrzymała grant PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł projektu: „Niezależna od receptora NMDA, wywołana acetylocholiną aktywność erupcyjna neuronów dopaminergicznych śródmózgowia - badania elektrofizjologiczne i farmakologiczne in vivo”

Zarówno zaburzenia depresyjne jak i uzależnienia łączy nieprawidłowe funkcjonowanie układu nagrody. Ze względu na ścisły związek ilości uwalnianej dopaminy z wzorcem generowanej aktywności przez neurony śródmózgowia, zrozumienie mechanizmów odpowiadających za generowanie erupcji niezbędnych do fazowego uwolnienia neuroprzekaźnika przez komórki dopaminergiczne w strukturach docelowych pozwoli lepiej zrozumieć etiologię wyżej wymienionych zaburzeń.

Neurony syntetyzujące dopaminę zlokalizowane są w brzusznym polu nakrywki (z ang. ventral tegmental nucleus, VTA) oraz substancji czarnej części zbitej (z ang. substantia nigra pars compacta, SNc) śródmózgowia ssaków. Ilość uwalnianej dopaminy uzależniona jest od wzorca aktywności generowanej przez neurony dopaminowe. Toniczny lub nieregularny tryb generowania potencjałów czynnościowych zapewnia stały, podstawowy poziom dopaminy w strukturach docelowych, podczas gdy fazowe uwolnienie dopaminy związane jest z erupcyjnym (z ang.bursting) generowaniem potencjałów czynnościowych.

Celem przedstawionego projektu jest opisanie i scharakteryzowanie farmakologiczne zjawiska generowania aktywności erupcyjnej w neuronach dopaminergicznych śródmózgowia gryzoni, wywołanego aktywacją receptorów cholinergicznych. Zaplanowane eksperymenty przeprowadzone zostaną z użyciem jontoforetycznego podawania selektywnych agonistów receptorów nikotynowych i muskarynowych.

Wyniki uzyskane w toku realizacji projektu pozwolą określić typ receptorów cholinergicznych zaangażowanych w generowanie aktywności erupcyjnej niezależnej od receptora NMDA w neuronach dopaminergicznych. Dokładny opis parametrów tejże aktywności wraz z ich farmakologiczną charakterystyką pozwoli na poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy na temat aktywności neuronów układu nagrody. Pozwoli również na lepsze zrozumienie mechanizmów kontrolujących pojawienie się aktywności erupcyjnej.

Na badania NCN przyznał 149 160 zł. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Tomasz Błasiak