Kierunek Neurobiologia UJ

Studia I stopnia - ogólne zasady przygotowania pracy licencjackiej

Praca licencjacka powinna być pracą „teoretyczną”, zawierającą dobrze udokumentowane, oryginalne i samodzielne opracowanie wybranego tematu, wykonane na podstawie materiałów źródłowych z publikacji naukowych z zakresu neurobiologii lub obszarów pokrewnych. Studenci, piszący prace licencjackie, powinni mieć na uwadze przepisy prawne, dotyczące ochrony praw autorskich, a szczególnie unikać przypisywania sobie autorstwa fragmentów cudzego utworu. W związku z tym, należy zarówno w odniesieniu do fragmentów tekstu jak i ilustracji, zaczerpniętych z publikacji innych autorów, zawsze podawać ich dokładne źródła. Zaleca się, aby w miarę możliwości ilustracje (schematy, wykresy, diagramy itp.) wykonywać samodzielnie. „Teoretyczna” praca licencjacka powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa (wzór znajduje się pod zakładką: Wzór strony tutułowej pracy licencjackiej); (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstract (w języku angielskim); (6) wstęp, zawierający cel pracy; (7) rozdziały z podrozdziałami; (8) podsumowanie; (9) ew. wykaz ilustracji; (10) ew. wykaz tabel; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy student zaangażowany jest w badania naukowe, prowadzone pod kierunkiem opiekuna naukowego, praca licencjacka może mieć charakter doświadczalny. Decydując się na taką formę pracy licencjackiej należy wziąć pod uwagę, że jednym z podstawowych kryteriów jej oceny będzie spełnienie wymagań metodologii badań naukowych, a więc m.in. to, czy uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięte zostały postawione cele badawcze. Doświadczalna praca licencjacka powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa (wg wzoru); (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstract (w języku angielskim); (6) wstęp; (7) cel pracy; (8) materiały i metody; (9) wyniki; (10) dyskusja i wnioski; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

Całkowita objętość pracy powinna wynosić nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 stron tekstu pisanego czcionką Times New Roman 12, przy zachowaniu odstępów między wierszami: 1,5 i marginesach: lewym 3,5 cm a pozostałymi 2,5 cm.

Pracę licencjacką oceniają dwie osoby: opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku, gdy opiekunem pracy jest osoba spoza Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, recenzentem musi być pracownik naukowo-dydaktyczny IZiBB UJ.